viewport

Tag: viewport

เขียน CSS ให้ตัวหนังสือ หรือ Element ย่อขยายตามขนาดหน้าจอแบบ Relative

CSS กากกากส์ วันนี้ขอนำเสนอการใช้ Distance Units ประเภท length โดยเจาะจงไปที่ Relative length แล้วแทงยาวไปที่ Viewport-percentage lengths ซื่งก็คือ VW (Viewport width) และ VH (Viewport height)

เราสามารถที่จะให้ของที่อยู่ในกล่องของเราทำการวิ่งตาม Veiwport ได้ทั้งสองทาง ไม่ว่าความกว้างหรือความสูง

Back to Top