CSS Values and Units

เขียน CSS ให้ตัวหนังสือ หรือ Element ย่อขยายตามขนาดหน้าจอแบบ Relative

CSS กากกากส์ วันนี้ขอนำเสนอการใช้ Distance Units ประเภท length โดยเจาะจงไปที่ Relative length แล้วแทงยาวไปที่ Viewport-percentage lengths ซื่งก็คือ VW (Viewport width) และ VH (Viewport height)

เราสามารถที่จะให้ของที่อยู่ในกล่องของเราทำการวิ่งตาม Veiwport ได้ทั้งสองทาง ไม่ว่าความกว้างหรือความสูง

CSS Calculations การใช้ Functional Notations – CSS calc()

ป้ายโรงม้า

CSS3 มี Values and Units Module แยกย่อยออกมาเพื่อกำหนด “หน่วย” ของค่าต่างๆ มากมาย “หน่วย” ในที่นี้ก็เช่น px, em, %, cm, gr, fr, deg, rem, vh และอื่นๆ อีกมากมาย โดยที่ความเก๋าและเฉพาะทางของ CSS3 ที่ Module นี้แถมมาด้วยก็คือ การนำเอา “หน่วย” ที่ต่างๆ กันนั้นมา “ทำการคำนวณ” (calc();) เพื่อหาค่าที่ลงตัวใหม่ได้

พูดง่ายๆ ก็เช่น สมมุติว่าเรามีกล่องในอุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งมีความยาว 100% ของที่มีอยู่ข้างในเราต้องการกำหนดความยาวให้เป็นดังนี้ ดินสอยาว 3cm ยางลบยาว 40px ปากกายาว 100% – 3cm – 40px จากโค้ดตัวอย่าง อันบ้าบิ่นและไม่สมเหตุสมผลนี้ ความยาวของปากกา ก็จะมีค่าเท่ากับ 100% – 3cm – 40px = ? ก็ช่างมัน

Back to Top