article

Tag: article

HTML5 <section> element – การใช้ section ใน HTML5

section อาจจะเป็น Element ที่คนทำเว็บนำมาใช้แบบผิดๆ ได้อย่างง่าย ถ้าหากทำความเข้าใจแค่ผิวเผินหรือ ดูจากชื่อของ Element เท่านั้น

หลายคนนำ section มาใช้แบ่ง แยก ส่วนหน้าของเว็บออกจากกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วการใช้งานที่ถูกต้องหละ คืออะไร

<section></section> มีไว้เพื่อ แยก ส่วนที่แตกต่างกันของเนื้อหาที่อยู่ใน บทความ ออกจากกัน ไม่ได้มีไว้เพื่อแบ่งหน้า เช่น

Back to Top