ตัวอย่างการเขียนตาราง XHTML + CSS โดยไม่ใช้ table

สามารถใช้ได้แบบสมบูรณ์กับ Firefox และ Opera (ทดสอบแล้ว)

** M$IE มีข้อจำกัดเรื่องการใช้ :first-child และ :last-child

USA Weekend Box-Office Summary

week of 4 May 2007