ลูกคนที่ 1

body>div>section:first-child { property: value; }

ลูกคนที่ 2

body>div>section:first-child+section { property: value; }

ลูกคนที่ 3

body>div>section:first-child+section+section { property: value; }