มีอิทธิพล มาก

มีอิทธิพล ปานกลาง

opacity: .60;

มีอิทธิพล น้อย

opacity: .20;

กลับไปยังบทความ

ตัวอย่างการสร้าง Logo ช่อง 7 สี ด้วย RGBa ของ CSS

แดง

ม่วง

เขียว

เหลือง 1

ขาว 1

ขาว 1

7

ใส่ Opacity ให้ทั้งชุด

ด้วยคำสั่ง body>h4+div:not(:hover) {opacity: .5; } เมื่อเอาเมาส์ ไป over ค่า opacity จะกลับมาเป็น 1 เพราะเป็นค่า Default

แดง

ม่วง

เขียว

เหลือง 1

ขาว 1

ขาว 1

7

กลับไปยังบทความ