กลุ่มเกรียนเมพ เทพมาก

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/3 ที่อยู่ในกลุ่มได้แก่